Relacje Inwestorskie GREMI INWESTYCJE S.A.strona główna GREMI INWESTYCJE S.A.english version
SpółkaKalendariumInformacje FinansoweRaportyAkcjePrezentacje
Oferta Publiczna Akcji
Prospekt emisyjny
Notowania akcji
    - tabela
Historia Operacji na Akcjach

Prospekt emisyjny


Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego jest publikowana jedynie w celach informacyjnych. Prospekt Emisyjny został udostępniony w formie drukowanej:
  • w biurze Emitenta: EUROFAKTOR SA, adres: ul. Modrzewskiego 42, 41-405 Mysłowice,
  • w siedzibie domu maklerskiego oferującego papiery wartościowe objęte prospektem: Bankowy Dom Maklerski Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa,
  • w Centrum Informacji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie, adres: Plac Powstańców Warszawy 1,
  • w Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, adres: ul. Książęca 4,
  • w Punkcie Obsługi Klienta Bankowego Domu Maklerskiego Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA., adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa,


Organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym, który wyraził zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu papierów wartościowych objętych Prospektem jest Komisja Papierów Wartościowych i Giełd z siedzibą w Warszawie.

Wprowadzenie Akcji obrotu publicznego następuje na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd nr DSP/E/4110/53/58/2004 z dnia 22 października 2004 roku.

Państwem działania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z siedzibą w Warszawie jest Rzeczpospolita Polska i wyłącznie w państwie działania tego organu można uczestniczyć w subskrypcji papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu objętych tym Prospektem.

Na terytorium innych państw niż Rzeczpospolita Polska, Prospekt może być traktowany jedynie jako materiał informacyjny.

Prospekt Emisyjny Akcji Eurofaktor S.A.


Pełna treść Prospektu Emisyjnego - (archiwum ZIP - 5 337 KB)
 
 Pobierz pełną treść Prospektu Emisyjnego

2013 © GREMI INWESTYCJE S.A.