Relacje Inwestorskie GREMI INWESTYCJE S.A.strona główna GREMI INWESTYCJE S.A.english version
SpółkaKalendariumInformacje FinansoweRaportyAkcjePrezentacje
Oferta Publiczna Akcji
Prospekt emisyjny
Notowania akcji
    - tabela
Historia Operacji na Akcjach

Historia operacji na akcjach

Pierwsze notowanie akcji

dataKurs otwarciaKurs zamknięciaObrótWolumen
2004-12-3018,5519,2521772176,6576877
Harmonogram działań Eurofaktor S.A. przeprowadzonych w związku z publiczną emisją.


pobierz: harmonogram_dzialan_w_zwiazku_z_publiczna_emisja.pdf
Kolejne wprowadzenie akcji do obrotu
18.04.2006 Wprowadzenie do obrotu giełdowego 1.510.000 sztuk akcji imiennych Spółki Eurofaktor S.A. serii E.

pobierz: kolejne_wprowadzenie_akcji_do_obrotu_serii_E.pdf
08.05.2006 Wprowadzenie do obrotu giełdowego 560 946 akcji Eurofaktor serii F.

pobierz: kolejne_wprowadzenie_akcji_do_obrotu_serii_F.pdf
Pozostałe decyzje w zakresie operacji na akcjach

Informacje o planowanym w roku 2006 programie nabycia akcji własnych w celu umorzenia.

pobierz: pozostale_decyzje_w_zakresie_operacji_na_akcjach.pdf
17.08.2007 Uchylenie Uchwał Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A. :

  • Uchwały numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 28.06.2004 roku, zmienionej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.07.2004r. oraz 13.10.2004 roku, w sprawie programu motywacyjnego dla Członków Zarządu.
  • Uchwały numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROFAKTOR S.A. z dnia 28.06.2004 roku zmienionej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.07.2004r. oraz 13.10.2004 roku w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru akcji.
Wezwania

15.04.2008 Ogłoszenie przez Forum XIII Alfa Sp. z o.o. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Eurofaktor S.A. w celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 73 ust. 2 pkt 1 Ustawy, w związku z pośrednim nabyciem przez Forum XIII Alfa Sp. z o.o. 1.790.019 akcji spółki Eurofaktor S.A. stanowiących łącznie 36,08% jej kapitału zakładowego oraz dających, wraz z 68.800 akcjami imiennymi uprzywilejowanymi objętymi prawem użytkowania prawo do wykonywania 54,60% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

pobierz: pelna_tresc_wezwania.pdf
21.04.2008 Zarząd Eurofaktor S.A. przekazał do publicznej wiadomości swoje stanowisko dotyczące ogłoszonego wezwania.
15.12.2008 Eurofaktor S.A. powzięła informację o nabyciu w ramach ogłoszonego przez Forum XIII Alfa Spółka z o.o. w dniu 15 kwietnia 2008r., wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki Eurofaktor S.A. 92.991 akcji Spółki Eurofaktor S.A. stanowiących 1,34% głosów na walnym zgromadzeniu.

Zawiadomienie - Raport bieżący nr 36/2008
Dywidenda
Dywidenda z zysku osiągniętego w roku 2004
29.06.2005 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A.:

  • Podjęło uchwałę w przedmiocie przeznaczenia zysku netto wypracowanego w 2004r.
  • ustaliło datę nabycia prawa do dywidendy na dzień 22 lipca 2005 roku (dzień dywidendy)
  • ustaliło termin wypłaty dywidendy na dzień 8 września 2005 roku.
08.09.2005 – Zarząd zgodnie z Uchwałą ZWZ dokonał wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy, w kwocie 0,56 zł za akcję tj. 2.778.129,76 zł. Wypłata dywidendy z akcji będących w publicznym obrocie nastąpiła za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i jego uczestników.
Dywidenda z zysku osiągniętego w roku 2005
29.06.2006 - na wniosek akcjonariusza większościowego Bonum Sp. z o.o. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A.:

  • podjęło uchwałę w sprawie: podziału zysku netto wypracowanego w 2005 roku, w przedmiocie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy, zgodnie z którą na wypłatę dywidendy postanowiło przeznaczyć kwotę 4.514.460,86 zł (cztery miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt sześć groszy), to jest 0,91 zł (zero złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) na akcję.
  • ustaliło datę nabycia prawa do dywidendy na dzień 24 lipca 2006 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 7 sierpnia 2006 roku.
07.08.2006 – Zarząd zgodnie z Uchwałą ZWZ dokonał wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 4.514.460,86 zł (cztery miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt sześć groszy), to jest 0,91 zł (zero złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) na akcję. Wypłata dywidendy z akcji będących w publicznym obrocie nastąpiła za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. i jego uczestników.
Dywidenda - rok 2006

Spółka nie wypłacała dywidendy.
Dywidenda - rok 2007

Rok 2007 zamknął się stratą -  Spółka nie wypłacała dywidendy.

 

2013 © GREMI INWESTYCJE S.A.